0907 980 436
Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
info@zajoreality.sk

Bohunice

Obec Bohunice (okres Ilava) leží uprostred Ilavského podolia, pri vyústení Krivoklátskeho potoka do údolia Váhu. Bohunice sa spomínajú už v roku 1229 ("terra Bohwnycz"). Svojou zemepisnou polohou a prírodnými podmienkami vhodnými pre život boli Bohunice takmer nepretržite osídlené od najstarších čias pobytu človeka na našom území. Priame archeologické dôkazy o stope osídlenia sú z každého predhistorického i včasnohistorického obdobia, ak nie priamo z chotára obce, tak z jeho blízkeho okolia. Povodie Váhu hralo totiž už od praveku významnú úlohu v najstarších dejinách Slovenska. Intenzita pravekého osídlenia závisela od priechodnosti ciest a brodov a práve úrodná Ilavská kotlina mala všetky predpoklady na rýchle zaľudnenie priestoru pravobrežného Váhu. Križovali ju staré komunikácie z Moravy, pokračujúce ďalej na juhozápad do Trenčína a do vnútrozemia smerom na Zliechov a Valaskú Belú. V blízkosti boli prechody cez Vlársky a Lyský priesmyk, zabezpečujúce neskoršiu kultúrnu a obchodnú výmenu, migráciu obyvateľstva. Prví obyvatelia sa na území dnešných Bohuníc usadili dávno predtým, ako sa obec po prvýkrát spomína v písaných prameňoch. Cez stáročia prináležali Bohunice vršateckému panstvu. Obyvatelia obce Bohunice pracovali v poľnohospodárstve, neskôr v priemyselných závodoch v Dubnici nad Váhom, v Púchove a v Nemšovej. Bohunice sa v priebehu storočí vyvíjali ako potočná dedina; zachovali sa však aj zvyšky nepravidelnej zástavby. V centre obce vznikla administratívna budova a požiarná zbrojnica spojená s kaplnkou a zvonicou; neďaleko tohto centra obce vybudovali v minulosti školu. Na návrší postavili v 19. storočí v romantickom neogotickom slohu priestranný kaštieľ so základmi už z polovice 17. storočia.